عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

گلناز سرکار فرشی

1 2 3 4 5

به زودی رسالۀ دکتری اش را برای قضاوت تقدیم دانشگاه خواهد کرد. او در رشتۀ فلسفۀ رسانه با تخصص فلسفۀ فیلم درس خوانده و اکنون مترجم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه است.

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *