عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

نشر نو

1 2 3 4 5

دفتر ششم و هفتم تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات شاهنامه ی فردوسی به زودی منتشر می شود.

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *