عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

کتاب خاندان ابراهیم: بازخوانی داستان هایی از کتاب پیدایش

1 2 3 4 5

  • گزینش و ویرایش: هرشل شنکس
  • مترجم: روح‌اله شفیعی
  • نشر نی، چاپ اول ۱۳۹۶
  • ۲۶۳ صفحه
  •  ۴۶ هزار تومان

کتاب خاندان ابراهیم؛ بازخوانی داستان‌هایی از کتاب پیدایش دربردارندهٔ مجموعه‌ مقالات پژوهشگران غربی دربارهٔ برخی از بخش‌های مربوط به داستان‌های پیامبران و خاندان آن‌ها در تورات است. هرشل شنکس، ویراستار کتاب، شانزده مقالهٔ این مجموعه را در پنج بخش «ابراهیم و اسحاق»، «سارا و هاجر»، «اسحاق و اسماعیل»، «یعقوب و عیسو» و «راحیل و لیه» دسته‌بندی کرده است. رویکرد اصلی نویسندگان این مجموعه، نگاه نقادانه و بهره‌گیری از شیوه‌های تحلیل زبان‌شناسی در نقد روایت‌های تورات است. تقریباً در تمامی مقالات این کتاب، در قیاس با خوانش رسمی و دیندارانه از داستان‌های مربوط به حضرت ابراهیم و خاندان او، نگاه نو و متمایزی به چشم می‌خورد. این نگرش نو، گاه از طریق بازخوانی معنای یک واژه یا عبارت و گاه از طریق تحلیل روابط بینامتنی در کتاب مقدس حاصل می‌شود. نکتهٔ حائز اهمیت دربارهٔ بیشتر مقالات این مجموعه، امکان به‌کارگیری این روش نقد تاریخی دربارهٔ سایر روایت‌های تاریخی در دیگر سنت‌های تاریخ‌نگاری است. 

نویسندهٔ معرفی: محمد تقوی

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *