عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

گذار از جهان بسته به کیهان بی کران

1 2 3 4 5

  • الکساندر کویره
  • مترجم: علیرضا شمالی
  • نشر نگاه معاصر، چاپ دوم ۱۳۹۶ (چاپ اول ۱۳۸۷)
  • ۲۰۰۰ نسخه
  •  ۳۲۴ صفحه
  •  ۲۶ هزار تومان

الکساندر کویره، تاریخنگار روسی ـ فرانسویِ ایدهها، در کتاب خواندنیِ گذار از جهان بسته به کیهان بی‌کران، میکوشد مسیر «فلسفی ـ متافیزیکیِ» گذر از برداشت باستانی از «جهانی بسته و متناهی» با مرکزیت انسان را بهسوی برداشتِ مدرن از «گسترهای از فضای نامتناهی و بیکران» ترسیم کند، و در این راستا روایتش را از جهانشناسیِ نیکولاس کوزایی آغاز می‌کند و با حکم نیوتن به مطلقبودنِ «مکان نامتناهی» و وصف «قدرت مطلقِ» خدایی متمایز از طبیعت به پایان می‌رساند.

نویسندهٔ معرفی: محمدرضا اسمخانی

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *