عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

شاهنامه: حماسۀ پادشاهان پارس

1 2 3 4 5

  • Shahnameh
  • The Epic of The Persian Kings
  • Ferdowsi
  • Illustration & Design
  • Hamid Rahmanian
  • Translation & Adaptation
  • Ahmad Sadri
  • The Quantucklane Press
  • NEWYORK; 2013

 

کتابِ حاضر ترجمۀ کلِ شاهنامه نیست، بلکه ترجمه و تلخیصی از دوسومِ آغازین شاهنامه ــ بخش‌های اساطیری و حماسی ــ را عرضه می‌کند که در مدتِ دو سال انجام شده است. کار صدری درواقع بازگویی این داستان‌ها به نثری نسبتاً فاخر و توأمان سلیس و خوش‌خوان برای مخاطب امروز است که به گفتۀ مجلۀ آتلانتیک «بی‌تردید زندگی جدیدی به داستان‌های حماسی پادشهانِ باستان پارس می‌بخشد». مترجم همۀ داستان‌ها و رویدادهای بخش‌های اساطیری و حماسی شاهنامه را (به استثنای داستان «هفت‌ گردان»)‌ تلخیص و ترجمه کرده است. 

            غرضِ اصلی مترجم از عرضه‌داشت این اثر، با وجود ترجمه‌های متعدد به انگلیسی، این بوده است که این تراژدی‌ها وپهلوان‌های اساطیری و حماسی آن را، که با نمونه‌های غربی پهلو می‌زنند و گاه فراتر از آنان‌اند،وارد آگاهیِ جمعیِ انگلیسی‌زبانان و توسعاً از رهگذرِ آگاهیِ جمعیِ مردم جهان کند. 

این شاهنامۀ مصور، مزین به تصاویر چشم‌نوازِ دل‌نشینی است که رحمانیان چهار سال بر سر آن وقت گذاشته است. او طرح‌های این نسخۀ مصور را، که بالغ بر پانصد فقره است، از روی نسخه‌های خطی، چاپ‌های سنگی، و مینیاتورهای مختلف و متعدد از یک دورۀ پانصدسالۀ تصویرگری شاهنامه، یعنی از عصر ایلخانان مغول تا دورۀ قاجار به تأنی برگزیده و هنرمندانه بازآفریده است.

نویسندهٔ معرفی: مصطفی حسینی

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *