عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

کتاب شناسی مطالعات مانوی

1 2 3 4 5

محمد شُکری فومشی

نشر طهوری، چاپ اول ۱۳۹۷

۲۲۰ نسخه

۲۰۸ صفحه

۳۵ هزار تومان 

  در این کتاب، کوشش نویسنده بر آن بوده است که با گردآوری پژوهشهای انجامگرفته دربارۀ متنها و اسطورههای مانوی در دو پاره (۱. منابع و مآخذ غیرمانوی؛ ۲. منابع و مآخذ مانوی)، خطوط بنیادین مطالعات مانوی را ترسیم کند. گفتنی است آنچه اهمیت این اثر را به‌نسبت کارهای همانند آن بیشتر می‌کند، تقسیم‌بندی موضوعی پژوهش‌های مانوی و ارائۀ آگاهی‌های توضیحیِ کلّی دربارهٔ اغلب آثـار معرفی‌شده است که می‌تواند برای بسیاری از پژوهندگان کارآمد باشد. 

نویسندهٔ معرفی: حمیدرضا اردستانی رستمی

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *