عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

مبانی و دستور خط فارسی شکسته

1 2 3 4 5

  • امید طبیبزاده
  • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول ۱۳۹۸
  • ۱۰۰۰ نسخه
  • ۲۶۵ صفحه
  • ۳۳ هزار تومان

کتاب حاضر یکی از معدود نوشته‌هایی است که به پژوهش در ویژگی «چندآوایی» یا «تنوع زبانی در محدودۀ زبان فارسی » در رمان، در طول صدسال دورۀ تکوین و تحول آن، پرداخته است. هرچند که ظاهر پژوهش طبیب‌زاده مطالعۀ «خط فارسی شکسته» است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که در ورای ساختار فارسی شکسته در کنار ساختار فارسی درست (معیار)، پدیدۀ «چندآوایی» به‌نحوی نه‌چندان آشکار موج می‌زند. این کتاب «حاصل طرح پژوهش یک‌سالۀ طبیب‌زاده» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و هدف از آن پیشنهاد «رسم‌الخط ضابطه‌مندی برای خط فارسی شکسته در گفت‌وگوهای آثار داستانی و نمایش فارسی» است.

نویسندهٔ معرفی: هوشنگ رهنما

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *