عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

تارنمای نشریه ویژه معرفی کتاب رود

یاسر خوشنویس

1 2 3 4 5

یاسر خوشنویس 

  • کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد فلسفه علم، دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشجوی دکترای فلسفه علم و فناوری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • دارای تألیف‌ها و پژوهش‌های متعدد

نظرتان را به رود بسپارید

نشانی ایمیل شما دیده نخواهد شد. *