اعضای تحریریه رود

اعضای تحریریه رود

مهری بهفر

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر مجلهٔ رود

مهری رحیم زاده

دانشجوی ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران دبیر عکس مجلات سان و ناداستان

گلناز سرکار فرشی

دبیر ادبیات نمایشی و سینما مترجم، پژوهشگر و مدرس دانشگاه

صوفیا محمودی

دبیر ادبیات کودک و نوجوان نویسنده و مترجم ادبیات کودک