پدیدآورندگان

پدیدآورندگان

محمدرضا اسمخانی

محمدرضا اسمخانی، متولد ۱۳۶۲، دانش آموخته فلسفه غرب از دانشگاه تهران و فلسفه علم از مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

دکتر حسن امینی

دکتری فلسفه علم عضو کنونی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

مهری بهفر

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر مجلهٔ رود

فریبا پات

دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، مدرس و پژوهشگر تاریخ هنر اسلامی