رودک

رودک دربردارنده معرفیِ کوتاهِ کتاب های جدید است

امید بدون خوش بینی

ایگلتون، که بیشتر با تحلیل های مارکسیستیِ صریحش دربارهٔ مسائل فرهنگی و سیاسیِ عصرِ سرمایه داری معروف است ـ همان طور که خودش می گوید ـ ممکن است فرد مناسبی برای نگارش کتابی دربارهٔ امید به نظر نرسد؛ چون به جز نیمهٔ خالی نیمهٔ پر لیوان را هم می بیند، اما با احتمال اینکه آن نیمهٔ پر حاوی سم مهلکی باشد.

تاریخ طنز و شوخی طبعی در ایران و جهان اسلامی تا روزگار عبید زاکانی

معروف است که ما ایرانی ها مردم بسیار شوخ طبعی هستیم. دست به طنزمان خوب است. با چهرهٔ برافروخته از خشم و دل گداخته از اندوه، به ناچار به لطیفه ای می خندیم که بی فوت وقت برای همان موقعیت ناگوار و آزاردهنده ای که اکنون در آن هستیم ساخته اند.

امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران

این کتاب به تاریخ شکل گیری مرزهای ایرانِ جدید می پردازد و از دید جغرافیای سیاسی چگونگی پیدایش مرزهای شرقی ایران را در کشاکش رقابت ها و رویارویی های قدرت های جهانی و محلی و مرکزی تحلیل می کند.

امید در تاریکی

رویکرد امید در تاریکی به مقولهٔ امید با کتاب امید بدون خوش بینی، نوشتهٔ ایگلتون که در همین شماره معرفی شده است، بسیار تفاوت دارد. شاید چون نویسندگان این دو کتاب از زمینه های متفاوتی می آیند. اما جانمایهٔ کلام و رویکرد متفاوتشان این دو اثر را به مرزهای مشترکی می رساند.