رودخوان

رودخوان اندر عوالم کتاب خواندن است و آیین و آداب آن

کتابخوانی در عصر فناوری دیجیتال

کسانی از میان ما، که در کلان شهرها زندگی می کنند، هر روز ساعات بسیاری از وقت گرانمایۀ خود را در راه بندان یا در وسایل نقلیۀ عمومی از دست می دهند. اگر در شهر محل زندگی مان راه بندان نباشد، همچنان معطلی ها در مطب دکتر یا در ادارات و بانک ها جزء جدایی ناپذیر زندگی مان است. این ها ساعات بین زندگی کاری و زندگی خصوصی اند، جایی میان دو جهانِ سرشار از وظیفه و مسئولیت، لختی برای آنکه با خود تنها باشیم و به خود رسیدگی کنیم. چه فرصتی بهتر از این برای کتاب خواندن و خوراک رساندن به ذهن و جان؟