رودبار

بازخوانی کارنامه قلمی متن آفرین است؛ مرور آثار یک نویسنده

تقی مدرسی و تنهایی و غربت او

رودبار 4 به معرفی آثار تقی مدرسی می پزدازد

آداب زیارت

آداب زیارت به طور کلی فضایی ضدجنگ دارد، نوعی ضدیت با جنگ که کلی تر از آن است که منحصر به عصر و زمانه ای خاص شود.

شریفجان، شریفجان

در این رمان دنیای عادی و روابط علت ومعلولی واقعی به چاشنیِ ملایمی از تصوّر و خیال می آمیزد و ته رنگ افسانه می گیرد. شاید بتوان این رمان را اوّلین تجربه سبک رئالیسم جادویی در داستان نویسی ایران دانست.

کتاب آدمهای غایب

این رمان اوّل بار در سال ۱۹۸۶ به زبان انگلیسی در آمریکا و پس از آن به فارسی در ایران منتشر شد. کتاب آدم های غایب روایتی آمیخته به رئالیسم جادویی است از خانه ای قدیمی و خانواده ای اشرافی با گذشته ای پر رمز و راز.