رودارود

رودارود به روایت ناشر از کتاب اختصاص دارد

سرخوشان مستِ دل از دست داده ای بودیم

از لطف الله ساغروانی که بیش از دو دهه مدیریت نشر هرمس را عهده دار بود، خواستیم از هرمس بنویسد، از اینکه چطور پا گرفت و بالید.