رودآورد

رودآورد به معرفی بلندِ کتاب های خواندنی امروز اختصاص یافته است

قاشق چای خوری

نمی توان داستان های هوشنگ مرادی کرمانی را خواند و دوستشان نداشت. نثرِ بی ادعا و داستان های بی تکلّفِ قاشق چای خوری یک بار دیگر به ما یادآوری می کند که گاهی عمیق ترین فکرها را می توان درنهایتِ سادگی بیان کرد.

شانزده گفتار در واژه سازی و زبان فارسی و فرهنگ نویسی

دکتر محمد طباطبایی (۱۳۶۸-۱۳۲۰) دانشمندی عمل گرا بود که می کوشید زبان شناسی را از چنبرِ بحث های نظری و فلسفی برهاند و از فواید عملی و کاربردی این علم درمورد زبان فارسی، خاصه در حوزه های فرهنگ نگاری و واژه سازی و ترجمه سخن بگوید.

چگونه رنج بکشیم

کریستوفر همیلتون، استاد فلسفه، در کتاب چگونه رنج بکشیم می کوشد با نگاهی معطوف به درمان دربارهٔ رنج بیندیشد و در این مسیر از بینش های فلسفی و ادبی و روان شناختی بهره می گیرد.

پایان رابطه

ایمان و شک همان قدر از نقش مایه های اصلی رمان های مهم گرین است که کشیش بی ایمان و الکلی از شخصیت های آشنای آثار او.