رودسنگ

رودسنگ بخشی از نشریهٔ رود است که کتاب های سال های پیش را معرفی می کند، کتاب هایی که در بازار موجود هستند و همچنان مهم و درخورِ خوانده شدن.