عواید حاصل از فروش اینترنتی رود به کارگران بیکار شده بر اثر شیوع کرونا تعلق خواهد گرفت

فصلنامهٔ رود، نشریهٔ ویژهٔ معرفی کتاب

درباره رود

بستۀ پیشنهادی مبلغ تعرفه (به ریال) توضیحات

تعرفهٔ تبلیغات فصلنامهٔ رود